...
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131016
รหัส Smis 8 หลัก : 50052006
รหัส Obec 6 หลัก : 131016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อมก๋อยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Omkoi Wittayakom
ที่อยู่ : 367 หมู่ 1
ตำบล : อมก๋อย
อำเภอ : อมก๋อย
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50310
โทรศัพท์ : 053-467061
โทรสาร : 053-467124
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2499
อีเมล์ : omkoiwitt@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.omkoi.ac.th
Facebook : ข่าวสารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.facebook.com/OmkoiSchool
กลุ่มโรงเรียน : กลุ่มดอยอินทนนท์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อมก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 182 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ : 182 กม.

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เลขที่ 367 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 E-mail:omkoiwitt@hotmail.com โทรศัพท์:053-467061 โทรสาร:053-467124