โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310 โทรศัพท์ 053-467061 โทรสาร 053-467124 E-mail:omkoiwitt@hotmail.com Website:www.omkoi.ac.th เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการครอบคลุมอำเภออมก๋อย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลยางเปียง ตำบลสบโขง
          โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2499 ณ วัดแสนทองเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ(ในขณะนั้น) ใช้ศาลาวัดแสนทองเป็นที่ทำการสอน โดยมีนายอัมพร โกศลสุมามาล ศึกษาธิการอำเภอ และนายสามดวง ชิงชัย ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นผู้สอน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายทุน สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแอ่นวิทยาคาร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โอนมาทำการสอนที่โรงเรียนนี้ถึงปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3,600 บาท สำหรับสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณที่ดินของโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และได้ย้ายจากวัดแสนทอง มาทำการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว
          ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 6,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินของ จ.ส.ต.สุริยนต์ มูลประเสริฐ เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา และที่จับจองไว้ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 48 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ปัจจุบัน เมื่ออาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายจากโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยมาทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2502 เมื่อปี พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้ยุบชั้นเรียน ม.1 เปลี่ยนเป็นชั้น ป.5-ป.7 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2519 ได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ. 273/2519 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ยุบเลิกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาไปร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้โอนข้าราชการ ลูกจ้าง ทรัพย์สิน หนี้สินและเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามาัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา
          ในวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 11.30 - 16.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยได้เสด็จเยี่ยมนักเรียนพักนอนและชมการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทรงมีรับสั่งกับผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก อาคาร 2 สรุปได้ว่า ให้โรงเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และให้การช่วยเหลือเด็กชาวเขาที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา โดยตอนหนึ่งรับสั่งว่า
          "...ปัญหาของคนบนดอยมีมาก ส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้แต่ก่อนมีศึกษาธิการบ่นและเอามาช่วยกันคิด หาสถานที้่จะจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในอำเภออมก๋อย แต่ก็ไปได้ที่อำเภอแม่แจ่ม ของเราที่นี่ก็ได้อาศัยครู กศน. แต่บางทีก็อยู่ไม่ได้เพราะลำบากมาก มีการใช้งบลงทุนในอำเภออมก๋อยหลายส่วน เพื่อโรงเรียนและเด็กๆ จะได้มีที่เรียนที่เล่นกัน ส่วนอาชีพยังไม่ค่อยดี ทาง กศน. ก็ช่วยเต็มที่ ตอนนี้จะส่งนักเรียนมาเรียนที่นี่เพราะโรงเรียนนี้ดี มีความพร้อม ส่วนที่แม่ตื่น ยังมีปัญหาอยู่ แล้วต้องหาทางช่วยแม่ตื่นในโอกาสต่อไป..."           ปัจจุบันโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายฑัณฑธร อินทะวงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ต.สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เลขที่ 367 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 E-mail:omkoiwitt@hotmail.com โทรศัพท์:053-467061 โทรสาร:053-467124