วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญทัศนา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310 โทรศัพท์ 053-467061 โทรสาร 053-467124 E-mail : [email protected] Website : www.omkoi.ac.th เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการครอบคลุมอำเภออมก๋อย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลยางเปียง ตำบลสบโขง

อาณาเขตของโรงเรียน
ทิศเหนือ จดที่ว่าการอำเภออมก๋อย
ทิศใต้ จดที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอมก๋อย
ทิศตะวันออก จดถนนเจริญทัศนา
ทิศตะวันตก จดสวนนายบุญธรรม คำปาละ

ปรัชญาประจำโรงเรียน
ยึดถือปรัชญาที่ว่า นตฺ ถิ ปญฺญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญโรงเรียน
วินัยดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม ล้ำวิชาการ ประสานชุมชน

สีประจำโรงเรียน
สีม่วง (หมายถึง สีของดอกฟ้ามุ่ย ซึ่งมีอยู่มากในเขตป่าอมก๋อย)

ธงประจำโรงเรียน
พื้นเป็นสีม่วง มีตราโรงเรียนอยู่ตรงกลาง

ตราประจำโรงเรียน
ลักษณะของตรา เป็นรูปคบเพลิงอยู่ในวงกลม มีอักษรย่อ อ.ก. และชื่อของโรงเรียนในวงกลม เหนือคบเพลิงมีรัศมีกระจายโดยรอบ

เอกลักษณ์โรงเรียน
กาแฟของหนู เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน
มีน้ำใจ

ปณิธานโรงเรียน
การศึกษาสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น